Workshop: Interne audits als input voor het verbeterproces

Training: interne audits en continu verbeteren

De NEN – EN – ISO 15189:2012 en de NEN – EN – ISO 17025: 2017 vereisen dat de laboratoriumorganisatie aan kan tonen dat sprake is van continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en van de dienstverlening. Door middel van interne audits kan dit proces ondersteund worden, enerzijds door voldoende input te geven voor het verbeterproces, anderzijds door de effectiviteit van de verbeteracties te toetsen en daarmee aantoonbaar te maken (naast andere mechanismen om verbetering aantoonbaar te maken).

Veel gevonden tekortkomingen tijdens externe toetsing hebben betrekking op het verbeterproces en op het intern auditproces:

 • Het is niet aantoonbaar dat sprake is van continu verbeteren
 • De interne audits vertonen onvoldoende diepgang
 • Niet getoetst is of ingezette verbeteracties in de praktijk effectief zijn
 • Bepaalde afwijkingen die tijdens de externe toetsing zijn niet ‘ontdekt’ tijdens interne audits (zelfreinigend vermogen)

Deze training richt zich op de vaardigheden van de opgeleide interne auditoren om het verbeterproces optimaal te ondersteunen. De training kan dus gezien worden als deskundigheidsbevordering van uw interne auditoren.

Inhoud van de training

De training richt zich op het intern auditproces in relatie tot het verbeterproces. De interne auditoren leren om meer diepgang te geven aan de interne audits en voldoende input te geven aan het management voor het verbeterproces. Dit betreft dan het zoeken naar oorzaken voor de gevonden tekortkomingen en de omvang/reikwijdte van de tekortkoming (in relatie tot de 4-0 systematiek) enerzijds en het opvolgen van verbetermaatregelen en het toetsen van de effectiviteit hiervan anderzijds. Voor deze training is een case ontwikkeld, op basis waarvan de deelnemers de vaardigheden aanleren.

Daarnaast gaat de trainer in op de specifieke eisen die de norm stelt aan het verbeterproces, hoe de organisatie aan deze eisen kan voldoen en wat de rol van de interne auditoren hierin is.

Voor wie is de training bedoeld

De training is bedoeld voor opgeleide interne auditoren en voor kwaliteitsfunctionarissen die werkzaam zijn in het Caraïbisch gebied.

Programma van de training

Dag 1:

 • Presentatie van het proces van continu verbeteren, zoals vereist in de ISO 15189 / ISO 17025
 • Bijdrage van interne audits aan het verbeterproces
 • Noodzakelijke output van interne audits:
  • T.b.v. het initiëren van verbeteracties
  • T.b.v. het toetsen van de effectiviteit
  • T.b.v. de 4-0 systematiek
 • Verbeteren en projectmatige aanpak
 • Diepte-audits op basis van case study

Dag 2:

 • Risico gericht auditen
 • Thematische audits

INFORMATIE OVER DE WORKSHOP

Data van de workshop

De workshop vindt plaats op 3 en 4 november 2020 De kosten voor deelname bedragen 525 euro. Dit bedrag is inclusief de kosten voor de catering en de lunch tijdens de training en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten. Over het bedrag wordt voor de Nederlandse deelnemers 6% BTW berekend.

Indien u besluit 3 of meer deelnemers in te schrijven, wordt een korting van 10% gehanteerd. De prijs bedraagt in dat geval 472,50 euro per deelnemer.

Het aantal deelnemers is gemaximeerd tot 20. Schrijf dus snel in!

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Bij voldoende inschrijvingen (minimaal 8) zal de workshop doorgang vinden en wordt u nader geinformeerd over de locatie (centraal in Nederland). Ook ontvangt u dan de factuur. Na betaling van de factuur is uw deelname definitief.

Inschrijven:

Om u in te schrijven voor deze workshop kunt u het inschrijfformulier invullen. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Opmerking:

Deze workshop kan ook op uw locatie worden georganiseerd. Vanaf de eerste dag kunnen we dan gebruik maken van uw eigen materiaal. De workshop wordt dan op maat voor in ingericht en desgewenst kunt u de uitvoering en implementatie door ons laten ondersteunen. Informeert u naar de mogelijkheden!