Procesanalyse uitvoeren

Procesanalyse uitvoeren

Door processen systematisch te analyseren krijgt u informatie die u in staat stelt deze processen waar mogelijk efficiënter in te richten en te borgen in uw kwaliteitssysteem. Dit kan betrekking hebben op primaire processen, ketenprocessen, ondersteunende en faciliterende processen en bestuurlijke processen. Tijdens de uitvoering van de procesanalyse vindt een inventarisatie plaats van knelpunten, die aan het eind in hun samenhang geanalyseerd en geprioriteerd worden.:

Processen in kaart brengen / redesign van processen

Procesanalyses worden uitgevoerd ten behoeve van de inrichting van een kwaliteitssysteem, voor het in kaart brengen van klinische paden of ketenprocessen, het uitvoeren van een prospectieve risicoanalyse, redesign van bestaande processen (BPR) en het ontwerpen van nieuwe processen

Door de werkwijze, samen met de betrokken disciplines, neemt het kwaliteitsbewustzijn toe en ontstaat draagvlak voor noodzakelijke structuren en voor veranderingen/verbeteringen die moeten worden doorgevoerd.

Een procesanalyse houdt in dat een werkgroep geformeerd wordt, die onder begeleiding van de adviseur het proces beschrijft (inclusief een processchema) en dat de diensten en producten die uit het proces voortkomen worden geïdentificeerd. Vervolgens bepaalt u de kritische succesfactoren in uw proces en de wijze waarop deze beheerst en zo nodig bijgestuurd kunnen worden. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgesteld en indicatoren voor monitoring geïdentificeerd. Gaandeweg komt een groot aantal knelpunten naar voren en hierin wordt een prioritering aangebracht, nadat zij in hun onderlinge samenhang zijn geanalyseerd. De informatie die beschikbaar komt stelt u in staat uw processen te optimaliseren. Aan de hand van de resultaten wordt een verbeterplan opgesteld.

In het geval van herontwerp, ofwel redesign van processen (BPR) zal naast de bestaande situatie ook nadrukkelijk worden stilgestaan bij de gewenste situatie, zodat voldoende informatie beschikbaar komt om een concreet plan op te stellen om te komen tot de nieuwe situatie.

Procesanalyses gericht op specifieke aspecten

Van de procesanalyse is een groot aantal varianten beschikbaar:

  • Materiaal stroom analyse: de focus ligt op specifiek materiaal, dat gevolgd wordt in de procesbeschrijving. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor een laboratorium.
  • Waarde stroom analyse: na de beschrijving van het proces wordt geïnventariseerd wat de toegevoegde waarde is van elke stap uit optiek van de klant en van de organisatie
  • Informatieanalyse: na het in kaart brengen van het proces wordt bepaald welke informatie op welk moment noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld relevant als u een geautomatiseerd informatiesysteem inricht
  • Competentieanalyse: welke competenties vereist zijn bij welke functionarissen in elk onderdeel van het proces
  • Risico analyse (prospectief): het accent ligt op risico’s in of rondom het proces; een risico betekent dat er een kans bestaat op schade voor uw klant, uw medewerkers, de organisatie en/of de omgeving
  • Efficiency analyse: nadruk ligt op efficiency en kostenbeheersing. Geanalyseerd wordt in hoeverre u beschikbare competenties optimaal benut, bepaalde verspillingen optreden (zoals verspilling van tijd, geld, middelen en materialen, talent)
  • Werkplekanalyse: met name de inrichting van de werkplek wordt afgestemd op de vereisteen uit het proces (logische inrichting), maar ook op gebruik van middelen en materialen, loopafstanden en dergelijk. De werkplek analyse maakt vaak ook deel uit van de efficiency analyse

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.