Uitvoeren nulmeting

Uitvoeren nulmeting

Wilt u zich op termijn laten accrediteren of certificeren en bent u benieuwd waar u op dit moment staat ten opzichte van de norm en welke weg u moet volgen om dit doel te bereiken?

Hubers Consultancy kan voor u een nulmeting uitvoeren van de huidige stand van zaken ten opzichte van de gekozen norm. Accent ligt in mindere mate op de exacte vereisten uit de norm (zoals bij een systeemaudit), maar meer op de randvoorwaarden die gerealiseerd moeten zijn om een implementatietraject met succes te doorlopen. Met de resultaten kunt u gericht aan de slag om een plan van aanpak op te stellen voor de implementatie.

Onze werkwijze

Tijdens het voorgesprek wordt met u doorgenomen wat het referentiekader zal zijn, welke documentatie ter voorbereiding door u wordt aangeleverd en met welke functionarissen gesproken wordt tijdens de systeemaudit. De adviseur stelt een programma voor ten behoeve van de uitvoering van de nulmeting. Afhankelijk van de scope en de gekozen norm kan dit programma variëren van één dag tot 1 week.

Ter voorbereiding neemt de auditor (of de auditoren) de documentatie door en wordt de planning verder concreet met u afgestemd. Vervolgens wordt uw organisatie bezocht gedurende één of meerdere dagen. De nulmeting begint met een openingsgesprek; vervolgens vinden diverse interviews plaats en meerdere werkplekken worden bezocht. Aan het eind van de nulmeting vindt een terugkoppeling plaats van de bevindingen op hoofdlijnen.

De werkwijze lijkt op die van een systeemaudit. Het verschil is dat de focus tijdens de nulmeting meer op randvoorwaarden gericht is (structuur, cultuur, organisatie) dan op specifieke vereisten uit de norm. Ook vindt een inventarisatie plaats hoe men tegenover een kwaliteitssysteem (en de gekozen norm) staat, wat men er van verwacht en waar opleidingsbehoeften en ondersteuningsbehoeften liggen ter ondersteuning van de implementatie.

2 tot 3 weken na de inventarisatie ontvangt u een rapportage, waarbij de bevindingen worden gepresenteerd en aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de implementatie. Op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de stand van zaken is ten opzichte van de norm, maar niet op elk specifiek normelement, hetgeen bij de systeemaudit wel het geval is.

Tijdens de nulmeting van de audit treedt de auditor ook als consultant op; dat wil zeggen dat de consultant graag toelichting geeft op wat de norm vraagt en met u meedenkt over de aanpak. Desgewenst kunnen wij voor u een plan van aanpak opstellen naar aanleiding van de nulmeting en ook de implementatie kunnen wij uiteraard begeleiden.

 

Contact:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Hubers Consultancy,  info@hubersconsultancy.com of vult u ons contactformulier in.