Indicatoren en systematisch verbeteren

Workshop: Indicatoren en systematisch verbeteren

Procesbeheersing / kwaliteitsbeheersing houdt in dat u op systematische de kritische succesfactoren in uw processen identificeert en analyseert in beheersmaatregelen in het kwaliteitsmanagementsysteem implementeert om te waarborgen dat u uw bedrijfsdoelstellingen realiseert.

Door indicatoren te definiëren en te operationaliseren, kunt u als (eind) verantwoordelijke systematisch monitoren of uw processen goed zijn ingericht en alle onderdelen vaan het kwaliteitsmanagementsysteem naar behoren functioneren en hun doel bereiken.

Deze indicatoren moeten zorgvuldig worden gekozen en de instrumenten om informatie te verzamelen aangaande indicatoren moeten betrouwbare en valide resultaten geven. Ook in geval van verbetermaatregelen in die u moet implementeren, zal u indicatoren definiëren om deze acties te monitoren en zo nodig bij te stellen.

Elke norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem heeft als belangrijkste doel het systematisch verbeteren. Dit proces en de gerealiseerde verbeteringen zullen bij de externe toetsing zichtbaar moeten worden gemaakt. Bovendien draagt informatie over gerealiseerde verbeteringen in belangrijke mate bij aan het draagvlak voor het kwaliteitsmanagementsysteem en de verbeteractiviteiten.

Tijdens deze workshop krijgt u alle informatie en tools aangereikt om dit op efficiënte en effectieve wijze te doen.

Risicobeheersing is van belang:

 • ten behoeve van borging van processen
 • voor het monitoren en zo nodig bijstellen van ingezette beheersmaatregelen
 • voor het monitoren van processen en kritische factoren aan de hand van indicatoren
 • om te toetsen of uw processen in de organisatie in voldoende mate zijn geborgd
 • voor inrichting van een kwaliteitsmanagementsysteem
 • om verbetering van ingezette acties zichtbaar te maken voor uw medewerkers
 • voor interne en externe verantwoording

Het doel van de “Workshop indicatoren en systematisch verbeteren” is het aanleren van methodieken om de implementatie van verbetermaatregelen die moeten leiden tot verbetering van uw procesprestaties op efficiënte en effectieve wijze te laten verlopen en om verbeteringen in uw organisatie zichtbaar te maken, gebaseerd op betrouwbare en valide indicatoren.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw eigen proces centraal. Idealiter gebruiken we een uitgevoerde procesanalyse als basis voor deze training. Indien deze workshop in aansluiting wordt gegeven van een workshop procesanalyse, is het mogelijk de resultaten hiervan (of het verrichte huiswerk) als input te gebruiken. Eventueel leveren wij casuïstiek aan.

Aan het eind van de workshop ontvangt de deelnemer (of een groep deelnemers uit uw organisatie) een huiswerkopdracht (optioneel), die inhoudt dat een beheersplan wordt opgesteld naar aanleiding van een procesbeschrijving of -analyse of naar aanleiding van specifieke verbeteractiviteiten en dat de effectiviteit van de gekozen maatregelen in de praktijk wordt getoetst aan de hand van indicatoren in combinatie met een interne audit. De trainer beoordeelt de resultaten en voorziet deze van commentaar. De waardering van de opdracht wordt vermeld op het certificaat.

Tijdens de workshop wordt aangereikt  een reader met een beschrijving van de behandelde materie, een model voor een eheersplan en een model voor de uitwerking van indicatoren.  De training kan desgewenst specifiek worden ingericht voor laboratoria.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, vakspecialisten, staffunctionarissen op elk niveau binnen uw organisatie (experts op specifieke thema’s, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen, management, functionarissen belast met veiligheidsmanagement).

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie procesbeheersing
 • Relatie procesbeheersing en de door u gehanteerde norm(en)
 • Beheersplan:
  • Beheersmaatregelen
  • Indicatoren
  • Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Beoordelen van het effect

Dag 2:

 • Indicatoren
  • Soorten indicatoren
  • Keuze van indicatoren
  • Relatie tussen prestatie-indicatoren, procesindicatoren en compliance indicatoren
  • Uitwerking van de indicatoren en operationaliseren
  • Managementrapportages
 • Kwaliteit borgen en continu verbeteren
  • Rapid cycle improvement
  • Statistical Proces Control
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor procesbeheersing
 • Relatie met interne audits, systematiek van meldingen en management beoordeling
 • Toelichting van de huiswerkopdracht

Deze 2-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen en/of thema’s en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.