Procesaudits, risico audits en thematische audits

Training: Procesaudits, Risico audits en Thematische audits

Deze training is bedoeld om verschillende variaties en audit technieken aan te leren / onder de aandacht te brengen. Uitgangspunt is dat de deelnemers reeds zijn opgeleid als intern auditor.

Optioneel kunt u ervoor kiezen om de opleiding voor  procesaudits, risico audits of thematische audits in een 2-daagse basistraining of een 3-daagse praktijktraining te laten verzorgen. Zie hiervoor de beschrijvingen van de basistraining voor interne auditoren en de praktijktrainingen voor interne auditoren.

Bij procesaudits staat de procesgang centraal. De afstemming tussen de diverse processtappen wordt beoordeeld en ook de mate waarin ondersteunende processen zijn afgestemd op het primaire proces. Verschillende technieken worden toegelicht, zoals de tracermethodiek en de voorwaartse procesaudit, maar ook de achterwaartse audit om achteraf aan te tonen dat de juiste procesgang is gevolgd.

Bij risicoaudits ligt het accent op specifieke risico’s en de mate waarop deze risico’s in de praktijk beheerst worden. Goede input voor een risico audit is een uitgevoerde risico analyse en het risicobeheersplan; immers, geformuleerde beheersmaatregelen kunnen in de praktijk worden opgevolgd door middel van interne audits en de focus / steekproef van de interne audit kan worden gebaseerd op de grootste risico’s die geconstateerd zijn.

Bij thematische audit stelt u een bepaald thema centraal, zoals infectiepreventie, medicatieveiligheid, beheer van apparatuur / technologie of informatieveiligheid., Een risico audit is in feite een variant vn een thematische audit. Bij een thematische audit bereikt u grote diepgang op het gekozen thema, door op alle niveaus binnen de organisatie onderdelen te toetsen. De audits worden doorgaans uitgevoerd door expert op het thema.

Inhoud van de training

Indien u beschikt over reeds opgeleide auditoren, kunt u deze training in één dag laten verzorgen. U kunt de training beschouwen als een verdieping van de auditvaardigheden, waarmee u de deskundigheid van uw auditoren vergroot,

De training kan eventueel ook als 2-daagse workshop worden georganiseerd (zie beschrijving “basistraining interne auditoren) en als 3-daagse praktijktraining (zie beschrijving “praktijktraining interne auditoren).

Voor wie is de training bedoeld

De training is bedoeld voor reeds opgeleide auditoren, die hun kennis en vaardigheden ter ondersteuning van het auditproces willen uitbreiden. De 2- en 3-daagse varianten betreffen een volledige auditorenopleiding en is dus ook geschikt voor medewerkers van uw organisatie, die procesaudits, risicoaudits of thematische audits gaan uitvoeren binnen uw organisatie,

Programma van de training

Afhankelijk van de trainingsvorm (Deskundigheidsbevordering reeds opgeleide auditoren, 2-daagse workshop of 3-daagse praktijktraining) zal de inhoud verschillend zijn. Hieronder is het programma weergegeven van de 1-daagse vorm voor reeds opgeleide interne auditoren. Voor informatie over de 2-daagse training  en de praktijktraining zie de informatie over de basisopleidingen voor interne auditoren en de praktijktrainingen.

 

Programma procesaudits, risico audits en thematische audits:

 • Procesaudits:
  • Procesbeschrijving als input
  • Documentatie ter voorbereiding bepalen
  • Toetsen werkzaamheid en effectiviteit beheersmiddelen in de praktijk
 • Risicoaudits
  • Risicoanalyse als input
  • Documentatie ter voorbereiding bepalen
  • Toetsen mate van risicobeheersing in de praktijk
  • Focus op grootste risico’s
 • Thematische audits
  • Oriëntatie op thema’s  d.m.v. mindmapping
  • Documentatie
 • Standaardisatie / gebruik van checklist en/of specifieke software (afstemming met uw eigen systematiek)
 • Rapportage (afstemming met uw eigen systematiek)
 • Evaluatie en afsluiting

Alle trainingen worden binnen uw organisatie gegeven; de norm / het referentiekader en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.