Workshop retrospectieve incident analyse

Workshop: Uitvoeren retrospectieve incident analyse

Door systematisch incidenten retrospectief te analyseren verkrijgt u inzicht in risico’s die in uw organisatie niet goed beheerst worden. Door de basisoorzaken van de incidenten in kaart te brengen kunt u voorkomen dat vergelijkbare incidenten in de toekomst worden voorkomen. Hiermee verbetert u de veiligheid van uw processen. Retrospectieve risicoanalyses kunt u gebruiken:

 • voor het analyseren van incidenten en calamiteiten om inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken en verantwoording af te leggen naar buiten
 • ter verbetering van de borging van de veiligheid van processen of risicovolle thema’s
 • ter verhoging van het risicobewustzijn in uw organisatie
 • voor (verbetering van de) inrichting van een veiligheidsmanagementsysteem.

Het doel van de “Workshop Retrospectieve incident analyse” is het aanleren van methodieken om retrospectief incidenten en calamiteiten te analyseren en basisoorzaken op te sporen, zodat u op systematische wijze uw risico’s beter kan beheersen en ongewenste uitkomsten zo veel mogelijk kunt voorkomen.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met herkenbare casuïstiek centraal. Afhankelijk van de scope die met u wordt afgesproken kan verschillende casuïstiek worden gebruikt. Ook uw eigen incidenten en/of calamiteiten kunnen indien u dit wenst gebruikt worden. Gedurende twee dagen worden de deelnemers stapsgewijs de methodiek aangeleerd en worden alle stappen geoefend aan de hand van de casuïstiek en/of de eigen praktijk.

Aan het eind van de workshop ontvangt de deelnemer (of een groep deelnemers uit uw organisatie) een huiswerkopdracht (optioneel), die inhoudt dat een retrospectieve incidentanalyse wordt uitgevoerd / vervolledigd en op basis van de uitkomsten voorstellen worden geformuleerd om de gevonden basisoorzaken weg te nemen / te reduceren en om het effect hiervan in de praktijk te toetsen. De trainer beoordeelt de resultaten en voorziet deze van commentaar. De waardering van de opdracht wordt op het certificaat vermeld.

Tijdens de workshop wordt een reader met een beschrijving van de methodiek aangereikt. De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, professionals in de zorg, staffunctionarissen op elk niveau binnen uw organisatie (experts op specifieke thema’s, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen, managers, functionarissen belast met veiligheidsmanagement). Vooraf worden de processen en/of thema’s vastgesteld die de scope van de workshop bepalen. Op basis hiervan selecteert u de deelnemers.

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Risicomanagement algemeen:
  • ISO 31000
  • Relatie met uw eigen norm voor kwaliteit en veiligheid (indien van toepassing, vooraf met u bepaald)
 • Calamiteiten, incidenten en bijna incidenten
 • Melden van calamiteiten, incidenten en bijna incidenten
 • Hoe ontstaat een fout; Human Factor benadering en no-blame
 • Introductie methodiek voor retrospectieve incident analyse: beschrijven van het incident

Dag 2:

 • Inrichten van de oorzakenboom en classificatie van basisoorzaken
 • Gesprekstechnieken voor retrospectieve incident analyse
 • Case study en uitvoeren gesprekken
 • Risicobeheersing:
  • Beheersmaatregelen
  • Implementatie oplossingen
  • Bewaken follow-up en toetsen effectiviteit en werkzaamheid
 • Toelichting van de huiswerkopdracht

Deze 2-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen en/of thema’s en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.