Workshop prospectieve risicoanalyse voor laboratoria

Workshop: Uitvoeren prospectieve risicoanalyse voor laboratoria

Door risico’s prospectief in kaart te brengen en beheersmiddelen te implementeren kunt u de veiligheid van de zorg of de resultaten van het proces verbeteren. Afhankelijk van het doel en de gewenste diepgang kunt u hiervoor de Health Failure Mode Effect Analysis (HFMEA), de Bowtie analyse of de SAFER methode gebruiken.

De NEN – EN – ISO  15189 en de NEN – EN – ISO 17025 vereisen dat u een systeem heeft voor risicomanagement. Het uitvoeren van risicoanalyses is hier een wezenlijk onderdeel van. Tijdens de workshop wordt nadrukkelijk de relatie gelegd met bovengenoemde normen. Daarnaast wordt de NPR – CEN – ISO /TS 22367:2012 toegelicht. In deze praktijkrichtlijn zijn specifieke aspecten van risicoanalyses voor medische laboratoria uitgewerkt.

Prospectieve risicoanalyses kunt u gebruiken:

 • ten behoeve van borging van de veiligheid van processen of risicovolle thema’s
 • bij het doorvoeren van veranderingen (veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwbouw, renovatie, implementatie nieuwe processen of methoden, automatisering, ..)
 • voor het monitoren van risico’s aan de hand van indicatoren
 • om te toetsen of de veiligheid van uw processen in de organisatie in voldoende mate is geborgd
 • voor inrichting van een veiligheidsmanagementsysteem.

Het doel van de “Workshop Prospectieve risicoanalyse” is het aanleren van methodieken om prospectief risico’s die zich manifesteren in of rondom processen en thema’s te analyseren en beheersmiddelen te definiëren en te borgen in uw veiligheidsmanagementsysteem.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw eigen laboratoriumproces (pre-analyse, analyse, postanalyse) of thema’s centraal. Gedurende twee dagen worden de deelnemers stapsgewijs de methodieken aangeleerd en worden alle stappen geoefend aan de hand van de eigen praktijk.

Aan het eind van de workshop ontvangt de deelnemer (of een groep deelnemers uit uw laboratorium) een huiswerkopdracht (optioneel), die inhoudt dat een prospectieve risicoanalyse met een van de methodieken voor een (deel)proces en/of thema wordt uitgevoerd / vervolledigd en in de praktijk getoetst wordt in hoeverre de risicobeheersing geborgd is en voldoende werkzaam. De deelnemer stelt bovendien een risicobeheersplan op. De trainer beoordeelt de resultaten en voorziet deze van commentaar. In dit geval wordt de waardering van de opdracht op het certificaat vermeld.

Tijdens de workshop worden handige tools aangereikt, waaronder een reader met een beschrijving van de methodieken, een model voor de rapportage en overzichtelijke werkbladen die tijdens de prospectieve risicoanalyse gebruikt kunnen worden.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, analisten, vakspecialisten, staffunctionarissen op elk niveau binnen uw organisatie (experts op specifieke thema’s, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen, management, functionarissen belast met veiligheidsmanagement). Vooraf worden de processen en/of thema’s vastgesteld en op basis daarvan selecteert u de deelnemers.

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie risicomanagement
 • ISO 15189 / ISO 17025 en risicomanagement
 • Bowtie analyse
 • HFMEA en SAFER:
  • Keuze van processen, domeinen en/of thema’s
  • Uitwerken van het hoofdproces / het domein / het thema
  • Identificeren van mogelijke incidenten en risico’s
  • Identificeren van de faalwijzen en kwantificeren van de risico’s
  • Toelichting NPR – CEN – ISO / TS 22367

Dag 2:

 • Risicobeheersing:
  • Beheersmaatregelen
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor risicobeheersing
  • Beoordelen van het effect
 • Relatie met interne audits, systematiek van meldingen en management beoordeling
 • Rapportage
 • Toelichting van de huiswerkopdracht

Deze 2-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen en/of thema’s en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.