Workshop risicobeheersing, indicatoren en systematisch verbeteren

Workshop: Risicobeheersing, indicatoren en systematisch verbeteren

Risicobeheersing houdt in dat u op systematische wijze prospectief en retrospectief risico’s identificeert en analyseert om op basis daarvan verbeteringen in te zetten die de kans op schade doet afnemen. Eenmaal een risicoanalyse uitgevoerd heeft u inzicht in factoren die beheerst moeten worden in de praktijk.

Doorgaans stelt de organisatie naar aanleiding van een prospectieve risico analyse een risicobeheersplan op, waarin verbeteracties zijn voorgesteld, verantwoordelijkheden zijn benoemd en indicatoren voor monitoring. Deze indicatoren moeten zorgvuldig worden gekozen en de instrumenten om informatie te verzamelen aangaande indicatoren moeten betrouwbare en valide resultaten geven. Ook in aansluiting op een retrospectieve incidentanalyse zet u verbetermaatregelen in die u moet implementeren, monitoren en zo nodig bijstellen.

Tijdens deze workshop krijgt u alle informatie en tools aangereikt om dit op efficiënte en effectieve wijze te doen.

Risicobeheersing is van belang:

 • ten behoeve van borging van de veiligheid van processen of risicovolle thema’s
 • voor het monitoren en zo nodig bijstellen van ingezette beheersmaatregelen
 • voor het monitoren van risico’s aan de hand van indicatoren
 • om te toetsen of de veiligheid van uw processen in de organisatie in voldoende mate is geborgd
 • voor inrichting van een veiligheidsmanagementsysteem
 • om verbetering van ingezette acties zichtbaar te maken voor uw medewerkers
 • voor interne en externe verantwoording

Het doel van de “Workshop Risicobeheersing, indicatoren en systematisch verbeteren” is het aanleren van methodieken om de implementatie van verbetermaatregelen die moeten leiden tot reductie van risico’s in de praktijk op efficiënte en effectieve wijze te laten verlopen en om verbeteringen in uw organisatie zichtbaar te maken, gebaseerd op betrouwbare en valide indicatoren.

Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop staat het oefenen met uw eigen risico’s / uw eigen proces centraal. Idealiter gebruiken we een uitgevoerde risico analyse als basis voor deze training. Indien deze workshop in aansluiting wordt gegeven van een workshop prospectieve – of retrospectieve analyse, is het mogelijk de resultaten hiervan (of het verrichte huiswerk) als input te gebruiken. Eventueel leveren wij casuïstiek aan.

Aan het eind van de workshop ontvangt de deelnemer (of een groep deelnemers uit uw organisatie) een huiswerkopdracht (optioneel), die inhoudt dat een risicobeheersplan wordt opgesteld naar aanleiding van een prospectieve of een retrospectieve analyse en dat de effectiviteit van de gekozen maatregelen in de praktijk wordt getoetst aan de hand van indicatoren in combinatie met een interne audit. De trainer beoordeelt de resultaten en voorziet deze van commentaar. De waardering van de opdracht wordt vermeld op het certificaat.

Tijdens de workshop wordt aangereikt  een reader met een beschrijving van de behandelde materie, een model voor een risicobeheersplan en een model voor de uitwerking van indicatoren.  De training kan desgewenst specifiek worden ingericht voor laboratoria.

Voor wie is de workshop bedoeld

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, vakspecialisten, staffunctionarissen op elk niveau binnen uw organisatie (experts op specifieke thema’s, procesverantwoordelijken, kwaliteitsfunctionarissen, management, functionarissen belast met veiligheidsmanagement).

Programma van de workshop

Dag 1:

 • Introductie risicobeheersing
 • Relatie risicobeheersing en de door u gehanteerde norm(en)
 • Risicobeheersplan:
  • Beheersmaatregelen
  • Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Beoordelen van het effect
 • Inleiding indicatoren

 

Dag 2:

 • Indicatoren
  • Soorten indicatoren
  • Keuze van indicatoren
  • Relatie tussen prestatie-indicatoren, procesindicatoren en compliance indicatoren
  • Uitwerking van de indicatoren en operationaliseren
  • Managementrapportages
 • Kwaliteit borgen en continu verbeteren
  • Rapid cycle improvement
  • Statistical Proces Control
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor risicobeheersing
 • Relatie met interne audits, systematiek van meldingen en management beoordeling
 • Toelichting van de huiswerkopdracht

Deze 2-daagse workshop wordt binnen uw organisatie gegeven; de processen en/of thema’s en in relatie daarmee de deelnemers, worden in overleg met u geselecteerd.

Contact:

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een workshop op locatie kunt u contact met ons opnemen via info@hubersconsultancy.com of u kunt ons contactformulier invullen.