Workshop projectmanagement en verbetermanagement voor instellingen in de gezondheidszorg

ALGEMEEN

Kwaliteitsnormen vereisen dat een organisatie aan kan tonen dat sprake is van continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en van de dienstverlening. Ook maatschappelijk en vanuit wet- en regelgeving worden hier eisen aan gesteld. Ook los van kwaliteitssystemen en wet- en regelgeving zal een organisatie doorgaans systematisch willen werken aan verbetering van de dienstverlening.

De kwaliteitscoördinator / -manager) of beleidsmedewerkers ondersteunen vaak het verbeterproces voor de gehele organisatie; decentraal zijn hier ook medewerkers bij betrokken en uiteraard ook het management .

De ondersteuning houdt in dat beschikbare informatie/ data verzameld en geanalyseerd wordt en hierover hierover advies gegeven wordt aan het management, voor wat betreft verbeteracties die kunnen of moeten worden ingezet. Daarnaast kan beleidsmedewerker optreden als procesbegeleider van verbeterprojecten (dit kan ook een andere persoon zijn).

Tenslotte heeft de kwaliteitscoördinator/-manager / beleidsmedewerker een belangrijke rol bij het aantoonbaar maken van verbeteringen, door instrumenten voor monitoring (bijvoorbeeld interne audits / indicatoren) efficiënt en doelmatig hiervoor in te zetten.

Deze workshop richt zich op de vaardigheden voor het doorvoeren van verbeteracties. Accent ligt op het analyseren van beschikbare informatie en het op basis daarvan kiezen van verbeterinitiatieven, die projectmatig worden opgepakt. Projectmanagement en adviesvaardigheden zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van de workshop. Daarnaast staan we stil bij de monitoring van de verbeteractiviteiten (verbeterplannen, indicatoren, toetsing van de effectiviteit).

Voor de eerste 2 dagen van deze training is een case ontwikkeld, op basis waarvan de deelnemers de vaardigheden aanleren.

De workshop is verdeeld in 3 delen van respectievelijk 2 dagen, 1 dag en 1 dag. De eerste 2 dagen staan in het licht van initiatie fase, de oriëntatiefase / definitiefase, de project initiatie fasen de projectvoorbereiding. Tussentijds kiezen de deelnemers een project binnen de eigen organisatie en doorlopen de initiatiefase en de voorbereidingsfase. Op de 3e dag wordt de projectfase behandeld en daarna wordt deze fase ingezet in de eigen organisatie. Op de laatste dag worden de implementatiefase en de nazorgfase behandeld. Tussentijds kunnen de deelnemers een beroep doen op coaching m.b.t. de opdrachten. Aan coaching op afstand zijn geen extra kosten verbonden (indien dit op locatie moet gebeuren moeten hierover afspraken worden gemaakt.

Tijdens de workshop ontvangen de deelnemers, naast een reader, een aantal handige tools ten behoeve van projectmanagement in de vorm van (bewerkbare) bestanden.

VOOR WIE IS DE WORKSHOP BEDOELD?

De workshop is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen, kwaliteitscoördinatoren / – managers en voor de verantwoordelijken voor het realiseren van verbeteracties (bijvoorbeeld management, operationeel leidinggevenden, staffunctionarissen/beleidsmedewerkers en projectmedewerkers).

PROGRAMMA VAN DE WORKSHOP

Dag 1:

 • Presentatie van het proces van continu verbeteren, zoals vereist in kwatisomn (met nae NIAZ QMentum, JCI, ISO Healthcare)
 • Identificeren van verbeterpunten:
  – Case study
  – Definiëren van knelpunten / problemen
 • Projectmanagement:
  – Fasen in het project-
  – Projectorganisatie / programma organisatie
  – Projectvaardigheden algemeen

Dag 2:

 • Uitwerken van een verbetervoorstel / projectvoorstel
  – Probleemdefinitie / definitie doelstellingen/projectopdracht
  – Diepgaande analyse van de case m.b.t. oorzaken en omvang
 • Projectinitiatie
 • Projectvoorbereiding
 • Project beheersorganisatie
 • Tussentijds huiswerk: selecteren verbeterproject in de eigen op basis van een symptoomanalyse, project initiatie document, inclusief projectopdracht voor de stuurgroep en de projectopzet. Binnen de organisatie afspraken maken over de uitvoering van het project en de samenstelling van de stuurgroep/de werkgroepen.

Dag 3:

 • Analyse van oorzaken en omvang
 • Keuze van oplossingen
 • Implementatieplan
 • Risico analyse met betrekking tot de implementatie
 • Specifieke vaardigheden projectmanagement, programmamanagement en verandermanagement
 • Tussentijds huiswerk: doorlopen uitvoeringsfase, opstellen implementatieplan en risico analyse; beheersmaatregelen voor geconstateerde risico ’s zijn onderdeel van het implementatieplan

Dag 4:

 • Monitoring, evaluatie en bijstelling
 • Indicatoren
 • Uitwerking plan voor plan voor monitoring met betrekking tot het eigen project
 • Nazorgfase
 • Aandachtspunten voor de overgang van projectfase naar staande organisatie (implementatiefase)


INFORMATIE OVER DE WORKSHOP

Data van de workshop

De workshop vindt plaats op 14 en 15 juni 2021 (deel1), 27 september 2021 (deel 2) en 8 november 2021 (deel 3). De kosten voor deelname bedragen 960 euro. Dit bedrag is inclusief de kosten voor de catering en de lunch tijdens de training en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten. Over het bedrag wordt voor de Nederlandse deelnemers 6% BTW berekend.

Indien u besluit 3 of meer deelnemers in te schrijven, wordt een korting van 10% gehanteerd. De prijs bedraagt in dat geval 864 euro per deelnemer.

Het aantal deelnemers is gemaximeerd tot 20. Schrijf dus snel in!

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Bij voldoende inschrijvingen (minimaal 8) zal de workshop doorgang vinden en wordt u nader geinformeerd over de locatie (centraal in Nederland). Ook ontvangt u dan de factuur. Na betaling van de factuur is uw deelname definitief.


Inschrijven:

Om u in te schrijven voor deze workshop kunt u het inschrijfformulier invullen. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

Opmerking:

Deze workshop kan ook op uw locatie worden georganiseerd. Vanaf de eerste dag kunnen we dan gebruik maken van uw eigen materiaal. De workshop wordt dan op maat voor in ingericht en desgewenst kunt u de uitvoering en implementatie door ons laten ondersteunen. Informeert u naar de mogelijkheden!